wrapper

«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»

του Προγράμματος
«GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

Το «GR02- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» είναι Διακρατικό πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) για τη χρονική περίοδο 2009 -2014, με δότριες χώρες την Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Ο ΧΜ ΕΟΧ αποτελεί εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης, με κύριους στόχους την μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ κρατών-μελών και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων. Οι δότριες χώρες δημιούργησαν αυτό το χρηματοδοτικό μηχανισμό για έργα σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω προγραμμάτων σε 16 δικαιούχες χώρες με συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται σε 1,8 δις ευρώ. Ο ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 περιλαμβάνει 12 Τομείς Προτεραιότητας που αναλύονται σε 32 Προγραμματικές Ενότητες.

Η προϋπολογισμένη συμμετοχή του ΧΜ του ΕΟΧ για την περίοδο 2009-2014, για την Ελλάδα, αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος προϋπολογισμού 11.188.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα έχει στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων - ΕΥΣΠΕΔ (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Υ.Π.ΕΝ.) έχει οριστεί Διαχειριστής του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων».

Σε αυτό το πλαίσιο, με την με αριθ. 140880/17-08-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπεγράφη η χρηματοδότηση του Προγράμματος «GR02- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ». Στη συνέχεια ακολούθησε η Πράξη Ένταξης του έργου «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με την με αριθ. 140924//2-09-2015 απόφαση του ΥΠΕΝ) στο προαναφερόμενο πρόγραμμα GR02.

 

Περιγραφή αντικειμένου Πράξης: «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης: «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»αφορά στην:

 • Βελτίωση της γνώσης, αύξηση της ευαισθητοποίησης για 50 υγροτόπους της Αττικής και επιστημονική τεκμηρίωση της οριοθέτησης των υγροτόπων αυτών.
 • Επιστημονική τεκμηρίωση για λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης στις περιοχές: ρέμα Πικροδάφνης και της εκβολής του, έλος Βουρκάρι Μεγάρων, λίμνη Κουμουνδούρου, και παράκτιο έλος Σχινιά, σε εφαρμογή του μέτρου RBD06_SM07_041«Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων» του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της Στρατηγικής για τη Διατήρηση των Υγροτόπων της Αττικής και την Προσαρμογή τους στην Κλιματική Αλλαγή.

Μέσω του έργου θα παραχθούν:

α. Μελέτες επιστημονικής τεκμηρίωσης μέτρων διαχείρισης / αποκατάστασης τεσσάρων υδατικών συστημάτων και τεκμηρίωση οριοθέτησης 50 υγροτόπων.

β. Καταχώρηση 50 υγροτόπων της Αττικής σε βάση δεδομένων για τους ελληνικούς υγροτόπους που διατηρεί το ΕΚΒΥ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «MedWet Web Information System», δημιουργία συνοπτικών περιγραφικών αναφορών (δελτίων απογραφής) και γεωγραφικών αρχείων κατάλληλων για διάχυση και ευρεία χρήση μέσω του διαδικτύου.

γ. Αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω των δράσεων δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων (φυλλάδια, ενημερωτικές ημερίδες, ιστοσελίδα έργου και λογότυπο, πλατφόρμα για διάχυση πληροφοριών και δεδομένων), βελτίωση της επιχειρησιακής κατάστασης του φορέα υλοποίησης και των εταίρων μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με Νορβηγό εταίρο.

 

Συνεργασία με φορείς από τις Δότριες Χώρες

Στο έργο συμμετέχει, μεταξύ άλλων, το NorwegianInstituteofBioeconomyResearch (ΝΙΒΙΟ), το οποίο είναι αυτοτελή διοικητική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων της Νορβηγίας.

Το NIBIO θα μεταλαμπαδεύσει τεχνογνωσία σχετικά με την αποκατάσταση υγροτόπων. Συγκεκριμένα, θα συντάξει έκθεση σχετικά με το μετριασμό (mitigation) της ρύπανσης σε περιοχές μελέτης.

 

Εταιρικό σχήμα, χρονική διάρκεια και χρηματοδότηση

Φορέας Υλοποίησης του είναι η Περιφέρεια Αττικής με συνεργαζόμενες υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου τις εξής:

- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα

- Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα

- Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

- Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Στο έργο συμμετέχουν ως Εταίροι:

-  Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

-  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά- Μαραθώνα (ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ)

-  Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 398.887 ευρώ, εκ των οποίων το 85% χρηματοδοτείται από το ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και το 15% από Εθνικούς Πόρους.

 

Αποτελέσματα

Μέσω του έργου μεταξύ άλλων θα εκπονηθούν:

 • Έκθεση αξιολόγησης - τεκμηρίωση αναγκών διαχείρισης και αποκατάστασης του υγροτόπου στο Βουρκάρι Μεγάρων.
 • Έκθεση αποτελεσμάτων παρακολούθησης υδάτων, αξιολόγησης - τεκμηρίωση αναγκών οριοθέτησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του υγροτόπου της λίμνης Κουμουνδούρου.
 • Έκθεση αποτελεσμάτων μετρήσεων για την ποσοτική κατάσταση των υδάτων στο υγρότοπο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά και προτάσεις αποκατάστασης με έμφαση στα ύδατα.
 • Μελέτη Αξιολόγησης των τεχνικών υποδομών στη διαχείριση των υδάτων του υγροτόπου του Εθνικού Πάρκου Σχινιά.
 • Έκθεση με χαρτογραφική αποτύπωση ορίων 50 υγροτόπων της Αττικής και προτάσεις οριοθέτησής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν.3937/2011 άρθρο 13 και άρθρο 20)
 • Απογραφικά δεδομένα για 50 υγροτόπους της Αττικής στη βάση δεδομένων για τους ελληνικούς υγροτόπους και γεωγραφικά αρχεία με τα όρια αυτών σε μορφή κατάλληλη για ανάρτηση στο διαδίκτυο.
 • Πλατφόρμα διασύνδεσης σχετικών βάσεων δεδομένων και αναζήτησης μεταδεδομένων.
 • Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας περιλαμβανομένης της δημιουργίας εφαρμογής (application) για κινητά και τάμπλετ.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων - ΕΥΣΠΕΔ (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Υ.Π.ΕΝ.)
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (ΠΤΤΑ)
 • Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά- Μαραθώνα (ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ)
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.