wrapper

H δυνατότητα Οριστικοποίησης του 1ου και του 2ου Σταδίου παρατείνεται εκ νέου έως 2-10-2018 και ώρα 13:00

Αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 27/09/2018.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

 

Η ΥΑ καθορισμού Πλαισίου Εφαρμογής έχει τροποποιηθεί.

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις για την 1η Τροποποίηση και για τη 2η Τροποποίηση.

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση για το Υπομέτρο 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
και
Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία
του περιβάλλοντος»

 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και ανέρχεται για την Περιφέρεια Αττικής σε 9.309.915 € και συγκεκριμένα 8.695.873 για τη Δράση 4.1.1 και 614.042 για τη Δράση 4.1.3

Η Ένταση ενίσχυσης για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται όπως στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας Έντασης Ενίσχυσης

Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».
1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών
κτιρίων και κατασκευών.
2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με
τη χρήση σπόρου.
4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού
επικοινωνιών και γραφείου.
8. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται
άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από
άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».
1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή
αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής
ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες,
καυστήρες βιομάζας, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των
επενδύσεων της κατηγορίας.
2. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως, κτιριακές εγκαταστάσεις
και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων
και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος
αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.), η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση
καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας,
εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.), η περίφραξη και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
3. Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα
του ΠΑΑ.

Η αναλυτική περιγραφή των επενδύσεων των ανωτέρω παραγράφων, οι ειδικές προϋποθέσεις
επιλεξιμότητάς τους, και οι προϋποθέσεις έγκρισης και υλοποίησής τους περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 9 της ΥΑ 13158/28-11-2017.

 

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 5/6/2018 2/10/2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 5/6/2018.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr όπως αυτή εκτυπώνεται από το εν λόγω σύστημα, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1 της υπ. αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης.

_________________________________________________________________________________________________

 

Υπολογισμός Βαθμολογίας Δράσης 4.1.1:

Σε αυτό το σύνδεσμο,  μπορείτε να επιλέξετε "ΔΡΑΣΗ 4.1.1" και να υπολογίσετε τη βαθμολογία που συγκεντρώνετε για τη Δράση 4.1.1.

Σημειώνουμε ότι εδώ γίνεται μόνο ένας ενδεικτικός υπολογισμός της βαθμολογίας (δεν είναι η φόρμα αίτησης), μόνο για Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (όχι για Συλλογικούς Φορείς) και προσμετράται η βαθμολογία των προωθούμενων κλάδων της Περιφέρειας Αττικής (όχι άλλων Περιφερειών).

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Τεχνικές Συναντήσεις για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 και το Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020:

Θεσσαλονίκη 1 Φεβρουαρίου 2018:

Βιντεοσκοπημένη τεχνική συνάντηση για τις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 και το Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα Α του Συνεδριακού Κέντρου "Ν. Γερμανός" στις 10:00 πμ, στο πλαίσιο της AGROTICA 2018.

 

Κομοτηνή 1 Μαρτίου 2018:

Βιντεοσκοπημένη ημερίδα – τεχνική συνάντηση για τα Σχέδια Βελτίωσης (Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020) που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στις 1 Μαρτίου 2018.

 

_________________________________________________________________________________________________

Για πληροφορίες:
Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132065768, 2132065767, 2132065880


Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ακολουθεί το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 και οι Τροποποιήσεις της, της Περίληψης της Πρόσκλησης και η σχετική Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό του Πλαισίου Εφαρμογής και οι Τροποποιήσεις της.

A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.