wrapper

 

 

Με αφορμή το άρθρο με τίτλο «ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ» που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα σας στις 5/11/2018, και προκειμένου το θέμα κατά το μέρος που αφορά στην Περιφέρεια Αττικής να τοποθετηθεί στις πραγματικές και ακριβείς του διαστάσεις και για την έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών σας, σας ενημερώνουμε ως προς τα εξής:

Με την αριθ. 138/14.4.2016 (ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ)  απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε το αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2016 - 2020, το οποίο αποτελεί ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας Αττικής, καθώς αποβλέπει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής. Η ενέργεια αυτή ενισχύει την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής στο εσωτερικό και κυρίως στο διεθνές περιβάλλον και επαυξάνει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μάρκετινγκ μέσω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των κονδυλίων που διατίθενται για την ισόρροπη προβολή όλων των σημαντικών επιμέρους προορισμών.

Το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής αφορά, όπως αναφέρθηκε, στα έτη 2016-2020 και συμπεριλαμβάνει συνολικό προϋπολογισμό δαπανών ύψους 5.000.000 ευρώ με κοστολόγηση ανά έτος και ανά δράση με βάση Στρατηγική Μελέτη που εκπονήθηκε από το  Πανεπιστήμιο Πατρών και η οποία επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος στην ανωτέρω σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η σχετική Μελέτη εκπονήθηκε από το 2015-2016 και παρουσιάστηκε σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλογικούς φορείς, τουριστικούς επιχειρηματίες και στο κοινό, στο Μουσείο Ακρόπολης στις 30/11/2016. Αξίζει να τονισθεί ότι λόγω της επιστημονικής τεκμηρίωσης αφενός και λόγω των σύγχρονων προτάσεων της μελέτης αφετέρου, η παρουσίαση είχε μόνο θετικό αντίκτυπο σε όλη την επαγγελματική κοινότητα της χώρας. (η απόφαση μαζί με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη και τον Προϋπολογισμό είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους μέσω του συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/20803/180227_stratigiko_sxedio_drasis_tourismou_2016-2020.pdf). 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» - ΦΕΚ Α’87 όπως ισχύει, π.δ. 72/2018-ΦΕΚ Α’ 141, αριθ.514666/24.12.2014 ΑΔΑ:ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08 και αριθ.5788/20.5.2016 ΑΔΑ:7ΛΠΣ469ΗΙΖ-7ΕΨ εγκύκλιοι του Υπουργείου Τουρισμού), το Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής έλαβε την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), καθώς και αναλυτικές περιοδικές εγκρίσεις ανά δράση. Συνεπώς το πρόγραμμα έχει την μέχρι σήμερα απόλυτη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το τουριστικό μάρκετινγκ φορέα, που ελέγχει κατά πόσον η κάθε δράση είναι σκόπιμη και εντάσσεται στο όλο πνεύμα επικοινωνιακής προβολής της Χώρας μας.

Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην αριθ. 50/22.12.2015 «Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων» Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) ΦΕΚ Α΄179, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 24 του ν. 4339/2015 (Α’ 133), οι φορείς πλέον υποχρεούνται με έγγραφό τους προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να υποβάλλουν φάκελο για κάθε επικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν, και να παρέχουν σε εύλογο χρονικό διάστημα κάθε πληροφορία, κάθε έγγραφο και κάθε στοιχείο σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής έχει ζητήσει εγγράφως και έχει λάβει τις σχετικές εγκρίσεις των διαφημιστικών δράσεων και συνακόλουθων δαπανών τόσο από τον ΕΟΤ όσο και από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (πρώην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας).

Εξάλλου, στον ιστοχώρο http://www.minpress.gr/e-pasithea/ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καταχωρούνται πλέον ετησίως οι σχετικές δράσεις προβολής από όλους τους υπόχρεους φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το σύστημα ΠΑΣΙΘΕΑ είναι ένα εργαλείο το οποίο διασφαλίζει όρους πλήρους διαφάνειας στην όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα κατ΄αυτόν τον τρόπο να αποφεύγονται οι μέχρι πριν λίγα χρόνια διαφημιστικές καταχωρήσεις σε φιλικά ΜΜΕ, που στην πράξη αποτελούσαν κατά το παρελθόν μία ανεξέλεγκτη λίστα καταχωρήσεων χωρίς αποτελέσματα για την ουσιαστική και συγκροτημένη προβολή της χώρας μας.

Σημειωτέον δε ότι τα μέχρι σήμερα εγκεκριμένα ποσά που η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής χρησιμοποιεί από ίδιους πόρους, αφορούν σε συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού, σε workshop και roadshow σε famandpresstrips, καθώς και σε ενέργειες αναβάθμισης της τουριστικής ιστοσελίδας και αλλαγής της επικοινωνιακής ταυτότητας και δεν αφορούν καθόλου σε διαφημιστική δαπάνη (καταχωρήσεις και αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου σε ΜΜΕ ) .

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας ήδη διαφαίνονται καθώς οι συνεχώς αυξανόμενοι αριθμοί των επισκεπτών της Αττικής και όλα τα στατιστικά δεδομένα από το 2015 έως σήμερα, αποδεικνύουν ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι ανοδική και η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής σε αυτήν είναι δυναμική και ουσιαστική :
(https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6213&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT)   ΠΗΓΗ: ΤΤΕ

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι στην Περιφέρεια Αττικής δεν μοιράζονται δαπάνες κατά το δοκούν αλλά αντιθέτως οι δαπάνες αυτές διενεργούνται με συγκροτημένο τρόπο και με χρηματοδότηση εξ ιδίων πόρων της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα δε που υλοποιείται αποτελεί ένα πρόγραμμα εξειδικευμένης και επιστημονικής προβολής του τουριστικού προϊόντος της Αττικής, τηρώντας κατά γράμμα την ισχύουσα νομοθεσία με όρους πλήρους διαφάνειας.

Εν κατακλείδι: προκύπτουν λοιπόν εύλογα τα εξής τρία ερωτήματα:

1ο: Δεν θα έπρεπε να γίνεται καθόλου τουριστική προβολή ούτε διαφημιστικές δαπάνες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής ; ή δεν πρέπει να ελέγχεται το επικοινωνιακό πρόγραμμα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο;

2ο: Δεν αποτελούν εχέγγυα διαφάνειας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας της όλης διαδικασίας η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για το σχέδιο δράσης από ελληνικό Πανεπιστήμιο καθώς και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας κατά γράμμα, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης, ανοικτής και επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης;

3ο: Πώς λοιπόν ασκήθηκε η πίεση από την Περιφέρεια Αττικής στα ΜΜΕ που αναφέρει το δημοσίευμα όταν μέχρι σήμερα αυτές οι δαπάνες απλά δεν υφίστανται; 


Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής

Τηλέφωνα: 213 2063501, 210 6993404, 213 2063807
Fax: 213 2063513
e-mail: pressoffice@patt.gov.gr

Πριν εκτυπώσετε αυτό το άρθρο, σκεφθείτε το περιβάλλον!

A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.