wrapper

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 3464/2018 (ΑΔΑ: 68Κ07Λ7-ΓΓΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό άνω των ορίων Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών (servers) για φιλοξενία της υποδομής active directory που θα δημιουργηθεί, για την υποστήριξη λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του νέου κτιρίου στο οποίο πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Τα ζητούμενα προϊόντα πρέπει να είναι καινούργια και όχι refurbished ή προοριζόμενα για άλλες χώρες εκτός Ελλάδας (παραεισαγωγές).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος διαγωνισμού ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 1 και 4) του ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ € χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 8/2018 Διακήρυξης.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των περιγραφόμενων ειδών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 40.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00€.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1723.01 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών» του ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της αρ. 8/2018 Διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, 2ος όροφος).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 της με αρ. της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14-12-2018.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14-1-2019 και ώρα 10:00 πμ

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 18-1-2019 και ώρα 10:00πμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων [CPV: 48820000-2: εξυπηρετητές].

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα, από τον κ. Γ. Βαμβακούλα, τηλέφωνο: 2132065345.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 66900 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης, της Περίληψης και σχετικής διευκρίνισης.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (190108_diefkrinisi.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ145 kB2019-01-08 10:13
Download this file (181214_servers_perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ230 kB2018-12-14 12:17
Download this file (181214_servers_diakirixi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ863 kB2018-12-14 12:17
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.