wrapper

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την  υπ’ αριθμ. 1988 /2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω1ΒΝ7Λ7-4ΨΤ),διενεργεί Επιμέρους Διαγωνισμό για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων και κοινών Υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ομάδα ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία ανά Ομάδα και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 6/2020 Διακήρυξης.

Συνολικός προϋπολογισμός του 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού: 24.193,55€ (πλέον ΦΠΑ)- 30.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Περιλαμβάνονται τρεις (3) ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ),

ΟΜΑΔΑ 2: που αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης,

ΟΜΑΔΑ 3: που αφορά στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

     Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις ομάδες:

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ

CPV

Ε.Φ.

ΚΑΕ

ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

 

1.

 

ΟΜΑΔΑ 1-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

(μελάνια, τύμπανα κλπ)

 

30125100-2

 

08072

 

1111

 

21.000,00€

 

2.

 

ΟΜΑΔΑ 2 -

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

 

 

30192700-8

 

08072

 

1111

 

1.500,00€

 

3.

 

ΟΜΑΔΑ 3-

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

 

 

30197643-5

 

08072

 

1111

 

7.500,00€

    Προσφορές υποβάλλονται για μία Ομάδα, για περισσότερες της μιας Ομάδας, για όλες τις Ομάδες.

    Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διενέργεια του Επιμέρους διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού 99902), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, από την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, μέσω του Συστήματος, σε όσους οικονομικούς φορείς έχουν γίνει αποδεκτοί στο ΔΣΑ δυνάμει των Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν της αρχικής Διακήρυξης 1/2018 της Π. Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄), ιδίως τα άρθρα 36 και 37, και την υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/τ. Β΄/02-06-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5  & Κάστορος  Τ. Κ. 18535, Πειραιάς,5ος όροφος).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  16-11-2020

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  27-11-2020 και ώρα  15:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού:  3-12-2020 και ώρα 10:00πμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.    

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές & ελάχιστες απαιτήσεις – Πίνακες ειδών περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της Διακήρυξης.

Με την οικονομική τους προσφορά οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. της/των ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως αυτός καθορίζεται στη Διακήρυξη.

 Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 99902 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Η περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο (εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ).

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Αιγάλεω 5  & Κάστορος , Πειραιάς 5ος όροφος ), από την κ. M. Βαζακοπούλου (τηλέφωνο: 2131601641) και την κ. Σ. Χατζηιωαννίδου  (τηλέφωνο: 2131601627) .

Ακολουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης και της σχετικής Περίληψης.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ232 kB2020-11-16 10:30
Download this file (diakiriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ618 kB2020-11-16 10:30
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.