Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών καλούνται προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόσπαση σε δύο (2) θέσεις ειδικού ερευνητή-επιστήμονα συνεργάτη, οι μόνιμοι ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ./Α.Ε., οι οποίοι κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1) Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην επιστήμη της Οικονομικής ή Χρηματοοικονομικής ή
Τραπεζικής.
2) Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε δύο (2) έτη και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α΄/16.2.1987), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Επισημαίνεται πως απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, όπως επίσης και η απόσπαση υπαλλήλου προτού παρέλθει διετία από το διορισμό του.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 20/08/2014 – 30/09/2014

Έγγραφο Υπ_Οικονομικών PDF 137,27 KB18/08/21 11:42:37