Ο Δήμος Λήμνου, Ο.Τ.Α. εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) οργανικής θέσης προσωπικού κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με μετάταξη υπαλλήλου από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/07/2013 – 31/07/2013

Έγγραφο Δ_Λήμνου PDF 123,73 KB18/08/21 10:55:46