Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) θέσεως ΠΕ Γεωπόνων, με μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 01/08/2013 – 30/09/2013

Έγγραφο Δ_Ν_Κυνουρίας PDF 83,56 KB18/08/21 10:58:09