Ο Δήμος Αμαρουσίου Νομού Αττικής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων προσωπικού με μετάταξη από Υπουργεία, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, ΝΠΔΔ ή τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/11/2013 – 29/11/2013

Έγγραφο Δ_Αμαρουσίου PDF 116,32 KB18/08/21 11:08:33