Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων που εδρεύει στα Πεζά Ηρακλείου Κρήτης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι δύο (22) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 20/08/2013 – 30/09/2013