Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς» (ΚΔΑΚ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1198/1981, των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 και την υπ’ αριθ. 1/25-02-2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε την κάλυψη επτά (7) θέσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργείο, ΝΠΔΔ ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Τρεις (3) θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών
Μία (1) θέση Μηχανικού Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση Δασολόγου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 09/06/2014 – 18/07/2014

Έγγραφο ΚΔΑΚ PDF 134,81 KB18/08/21 11:36:44