Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη
για πλήρωση σαράντα μίας (41) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της
απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1, με λήξη προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2014.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 13/10/2014 – 25/11/2014

Έγγραφο ΥΔΜΗΔ PDF 148,56 KB18/08/21 11:49:09