Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατρικού Προσωπικού ειδικότητας Νευρολόγου, κατηγορίας ΠΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με ειδίκευση στη Νευρολογία – Αγγειακή και Επείγουσα Νευρολογία και τριετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Έναρξη: 8/12/2023,
Λήξη: 27/12/2023

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚHΡΥΞΗΣ PDF 327,27 KB30/11/23 04:52:17
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ PDF 1,02 MB30/11/23 04:53:00