Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατρικού Προσωπικού ειδικότητας Νευρολόγου, κατηγορίας ΠΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ειδίκευση στη Νευρολογία – Νευροανοσολογία και τριετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται».

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚHΡΥΞΗΣ PDF 328,54 KB07/12/23 12:46:27
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ PDF 1,02 MB07/12/23 12:47:08