Προκηρύσσεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 10 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου με τίτλο «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών».

Το υποέργο που θα εκτελεσθεί αφορά στα εξής:

  1. Παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στο σύνολο του έργου, προετοιμασία και προκαταρκτική διερεύνηση, όπου κρίνεται αναγκαίο για αμιγώς αρχαιολογικούς σκοπούς,
  2. ανασκαφικές έρευνες και εργασίες σε όσα τμήματα αποκαλυφθούν αρχαία κατάλοιπα κατά την πορεία του έργου,
  3. αρχαιολογική τεκμηρίωση : σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση ακινήτων και κινητών ευρημάτων,
  4. προστασία μνημείων: συντήρηση και αποθήκευση κινητών ευρημάτων, αντιστηρίξεις και λοιπές εργασίες προστασίας ακινήτων ευρημάτων,
  5. πληροφόρηση και δημοσίευση ευρημάτων και λοιπές εργασίες.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με την ειδικότητα που αποτυπώνεται στο έγγραφο που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων είναι από 16.12.2023 έως και 27.12.2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 1,98 MB15/12/23 12:37:44