Το Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Μαρμαροτεχνίτη  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Εργασίες επισκευής, επανέκθεσης και αναδιάταξης σε χώρους του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 02/06/2014 – 06/06/2014