Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων και Μηχανικών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου προτίθενται να προσλάβουν για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014 ωρομίσθιους Καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν.2026/1992 (ΦΕΚΑ’43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και το εγκριτικό σήμα με ΩΠ: 12201500/06-2013 ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ-2ο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 03/07/2013 – 22/07/2013

Έγγραφο ΚΕΣΕΝ PDF 331,48 KB18/08/21 10:54:52