Τo Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014 δύο (02) Πλοιάρχους Α΄ Τάξης ως ωρομίσθιους Καθηγητές,σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.1943/1991, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και το εγκριτικό σήμα με ΩΠ: 191120/11-13 ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ-2ο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 27/11/2013 – 06/12/2013
 

Έγγραφο ΚΕΣΕΝ_ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ PDF 450,87 KB18/08/21 11:09:36