Τo Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014 ωρομίσθιους Καθηγητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.1943/91,όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν.2026/1992 (ΦΕΚΑ’43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και το εγκριτικό σήμα με ΩΠ: 201500 /06-2013 ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ-2ο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 20/11/2013 – 29/11/2013

Έγγραφο ΚΕΣΕΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ PDF 336,98 KB18/08/21 11:08:38