Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ’εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3199/2003 “Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000” (Α’/280/9-12-2003), όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου πέμπτου του ν.4117/2013 “Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν.4030/2011 “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’ 249)” και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”” (Α’/29/5-2-2013), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/09/2014 – 01/10/2014

Έγγραφο ΥΠΕΚΑ PDF 132,41 KB18/08/21 11:42:38