Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.: Φ.330/34/256358/14-5-2014 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΒΙΦ86-ΨΟΦ) προκηρύσσονται για φοίτηση με την 67η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, μεταξύ άλλων και 2 θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εκτός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, οι υποψήφιοι που θα προταθούν για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, επιλέγονται από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια των οικείων υπηρεσιών των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των οικείων Υπηρεσιών : 15/07/2014

Έγγραφο Σ.ΕΘ.Α. PDF 94,59 KB18/08/21 11:36:46