Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου» στο Ε.Π. «Αττική» και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 21/07/2014 – 25/07/2014