Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του  επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης – ένας (1) ΠΕ Αρχαιολόγος, ένας (1) ΠΕ ή ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, τρεις (3) ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες – με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του δήμου Χαλανδρίου» στο Ε.Π. «Αττική» και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 10/04/2014 – 16/04/2014

Έγγραφο Β_ΕΠΚΑ PDF 313,07 KB18/08/21 11:27:20