Γνωστοποιείται ότι δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 8Κ/2018 (ΦΕΚ 19/20.6.2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 210,22 KB18/08/21 06:15:34