Σο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
Έχοντας υπόψη:
 Σις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 , όπως ισχύει
 Σην υπ’ αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Υ.48/34/οικ. 19935/27-7-2007 εγκύκλιο του Τπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
 Σην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Υ.48/49/οικ 25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Τπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του
Ν. 4002/2011 για τη μετάταξη / μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».
 Σων άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009
 Σου άρθρου 6 του Ν. 3613/2007
Σου άρθρου 39 του Ν. 4369/2016
 Σου Π.Δ. 50/2001 (όπως ισχύει)
 Σον Οργανισμό του Νοσοκομείου
 Σην υπ’ αριθμ. 310/2-11-2016 απόφαση Διοικητικού ΢υμβουλίου

Προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από
Τπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες
καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένα στο Φρηματιστήριο, την πλειοψηφία
του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο…

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 15/02/2017.