Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το  Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εδρέυει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2/Σ12/2015 Απόφαση της Διοικούσας  Επιτροπής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη  των  υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. με μετάταξη  δύο (2) υπαλλήλων (μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Οικονομικού, από Υπουργεία, Ν.Π.Π.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από 18-12-2015 έως και 18-01-2016