Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου να στελεχωθεί το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, προκειμένου να καλυφθούν σαράντα δύο (42) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-12-2015 έως και 15-1-2016