Προκειμένου η Γ.Γ.Ψ.Π. να ανταποκριθεί στην αποστολή της, απαιτείται οι μονάδες που λειτουργούν στο εσωτερικό της (άρθρ. 162-164 του ν. 4389/2016) να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας  ιοίκησης με αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση [2] μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 20/09/2016.