Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής προκηρρύσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Σελίδα 6 από 50 υποέργου «Δαπάνες Αρχαιολογίας για το έργο Κατασκευή Υδραυλικού Έργου Απορροής Ομβρίων στην περιοχή Γυαλού Σπάτων» του έργου με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην περιοχή Γυαλού Σπάτων», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως την ολοκλήρωση του
υποέργου.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων είναι από 26.02.2021 έως και 08.03.2021.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 552,20 KB19/08/21 08:42:12