Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 3/2020 προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης –  Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης –  Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας (3 άτομα) του Νομισματικού Μουσείου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διάρκειας πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψής τους.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ 3-2020) PDF 600,92 KB19/08/21 08:04:36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ DOC 218,00 KB19/08/21 08:04:36