Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΔΟΥ/124550 /84816/2847/1144/09/03/2020 (ΑΔΑ: ΩΘ064653Π4-ΔΨΧ) που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού (ΔΕ) Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων και Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και (ΥΕ) βοηθητικού προσωπικού-καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης έως (7) μήνες και όχι πέραν της 31/12/2020.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων, το χρονικό διάστημα από 19-05-2020 έως και 28-05-2020.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου efaanat@culture.gr.

To εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 1,12 MB18/08/21 10:14:53