Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΔΟΥ/259349/184510/6114/2907/15.5.2019 που αφορά στην πρόσληψη (ΥΕ) Ανειδίκευτων Εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης (4) μηνών, και θα διεξαχθεί με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρθ. 25 του Ν. 4440/2016 και του αρθ. 64 του Ν. 4590/2019.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων το χρονικό διάστημα από 20.9.2019 έως και 30.9.2019, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:30 έως 14:30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 979,17 KB18/08/21 08:32:55