Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού στο Επιγραφικό Μουσείο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης τους.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 1,11 MB18/08/21 09:24:40