Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ’αριθ. Α5/Σ3/2015 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών σε Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/06/2015 – 26/06/2015

Έγγραφο ΤΕΕ PDF 268,82 KB18/08/21 12:59:50