Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στους τομείς που λειτουργούν στο εσωτερικό της (άρθρ. 16 του ν. 4109/2013) και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται συνολικά είκοσι πέντε (25) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ με ενδεικτικές ειδικότητες ή κλάδους ως εξής:
Οικονομολόγοι, Δημοσιονομικοί, Εφοριακοί, Τελωνιακοί, Στατιστικοί
Πληροφορικής (μηχανικοί, αναλυτές ή προγραμματιστές),
Ελεγκτές ή Επιθεωρητές Ελέγχων
Διοικητικοί, Διοικητικής οργάνωσης
Ειδικοί σε εργασιακά θέματα ή/και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας
Μηχανικοί
Γεωπόνοι, Περιβαλλοντολόγοι
Νομικοί με έμφαση στο Δημόσιο ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Γεωγράφοι, Ειδικοί σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης,
Πολιτικοί επιστήμονες, Ιστορικοί
Βιβλιοθηκονόμοι, Αρχειονόμοι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 21/04/2015 – 20/05/2015