Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Ι.Ν.), προκειµένου να συµπληρώσει τη στελέχωσή της προτίθεται να προβεί σε απόσπαση ή µετακίνηση υπαλλήλων µε µόνιµη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το δηµόσιο τοµέα ή από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανόµενης της Μ.Ο.∆. Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 7 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως ισχύει, την υπ’ αρ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 08-04-2013 ερµηνευτική εγκύκλιο, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 38 και του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» ως ισχύουν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15/07/2016.