Ακολουθεί συνημμένη η σχετική πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).