Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωση του με απόσπαση υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ26Α), του άρθρου 247 του ν.3852/2010, του άρθρου 29 του ΠΔ 410/1988, του άρθρου 25 του ν.4024/2011 και του άρθρου 49 του ν.1943/91.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 29/02/2016.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf PDF 274,68 KB18/08/21 01:08:16