Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA) της Γαλλίας υποδέχεται αλλοδαπούς σπουδαστές που φέρουν την ιδιιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού, προκειμένου να φοιτήσουν στα τρέχοντα προγράμματα της Σχολής.Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση και επιθυμούν να φοιτήσουν στην ΕΝΑ, κατόπιν επιτυχίας τους στις εξετάσεις καταλληλότητας, καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στην Υπηρεσία Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας .

Λήξη προθεμίας υποβολής αιτήσεων : 21/11/2014