Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του ν. 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28) όπως ισχύει, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις αυτές, με μεταφορά των θέσεων που κατέχουν στους φορείς προέλευσής τους.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ προτίθεται να προχωρήσει σε μετατάξεις των εξής κατηγοριών προσωπικού:
α) Δύο (2) υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού.
β) Έναν (1) υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας της Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών,
γ) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21/12/2015 έως και 29/01/2016.