Το ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Οργανική Μονάδα της ΄Εδρας, Αγ. Νικόλαος) έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύουν «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» και την υπ’ αριθμό 1169/19-08-2015 απόφαση του Διοικητή αποφάσισε την κάλυψη  θέσεων του Νοσοκομείου με μετατάξεις υπαλλήλων από Υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλη δημόσια υπηρεσία προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 27/08/2015 -30/09/2015