Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ’αριθ. Α3/Σ12/2015 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του με μετάταξη δύο (2) μονίμων υπαλλήλων, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, σε κενές οργανικές θέσεις (Π.Δ. 295/2002 “Οργανισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)”-ΦΕΚ 262/Α’/30.10.2002), από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 05/10/2015 – 23/10/2015

Έγγραφο ΤΕΕ PDF 268,82 KB18/08/21 12:59:50