Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του, με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων Κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και υπαλλήλων ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 (παρ. 1), 73 και 74 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), του άρθρου 10 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-2009), του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), σε συνδυασμό με τις διατάξεις και άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’/23.11.2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 30/10/2015 – 30/11/2015