Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων κλάδων ΥΕ, ΔΕ , ΤΕ και ΠΕ.Οι μετατάξεις θα γίνουν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α) και του άρθρου 68, παρ. 1 του Ν. 4002/2011(ΦΕΚ 180 Α), όπως ισχύουν και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους. Για την συνεκτίμηση της προσωπικότητας αλλά και της εργασιακής εμπειρίας των ενδιαφερομένων, ενδέχεται να κληθούν οι αιτούντες σε συνέντευξη ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΑΑ ή ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προς τούτο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 11/05/2015 – 12/06/2015