Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ.αρ. Απόφαση Συνεδρίασης 1/25-1-2016 (θέμα 2ο), η οποία αφορά την έγκριση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τη μετάταξη υπαλλήλων στο φορέα, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλων ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Προνοιας Πειφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01/03/2016 έως 31/03/2016.