Το Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης αποφασίζει την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε τρεις(3) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού του (Π.Δ. 64/2013, ΦΕΚ Α΄ 113), με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 02/06/2015 – 02/07/2015