Το Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» προτίθεται να καλύψει κενές θέσεις των υπηρεσιών του με μετάταξη προσωπικού από Υπουργεία, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις ή εφόσον δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, με μεταφορά της θέσης που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4024/2011.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 18/02/2015 – 13/03/2015