Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κατόπιν της απόφασης της υπ’ αρ. 8/02.07.2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου, προτίθεται να καλύψει τις πολύ αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3528/2007 για παραμεθόριες περιοχές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 29/07/2015 – 16/10/2015