Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων, από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 31/05/2016.