Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις με μετάταξη υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)  Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, σύφμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α’), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α’).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22/01/2016 έως 07/03/2016.